Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je z 24. května 2018.

Jitka Turbáková – IČ: 74306570, vystupující jako imagemakers.cz (dále jen imagemakers.cz) respektuje vaše soukromí.
Toto prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek chránit Vaše osobní data. Přestože bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně i bez nařízení (GDPR), rádi bychom Vám připomněli, jaká data a za jakým účelem o Vás shromažďujeme.

imagemakers.cz zprostředkovává registraci doménových jmen, poskytuje webhosting prostřednictvím vlastních virtuálních serverů, tiskové, či další marketingové a reklamní služby fyzickým a právnickým osobám (dále jen zákazník) v České republice na základě jejich svobodně projeveného zájmu o tyto služby s níže vyplývajícími oboustrannými závazky a souhlasem s těmito podmínkami ze strany zákazníka.

Uchováváme / zpracováváme o zákaznících následující informace:

Jméno a příjmení
Identifikační číslo
kontaktní email(y)
Sídlo / Korespondenční adresa
Telefonní číslo
Datum narození (v případě zprostředkování registrace doménového jména)

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

– plnění smlouvy, zpracování z ní vyplývající, nebo zpracování směřující k uzavření smlouvy
– plnění právní povinnosti

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Osobní údaje ukládáme pouze po dobu nezbytně nutnou. V případě ukončení vztahu (včetně případné smluvní záruky na služby) imagemakers.cz × zákazník, údaje neprodleně a nenávratně odstraňujeme. Výjimku tvoří nutnost archivovat některá zákonem stanovená data z důvodu plnění právní povinnosti (typu archivace účetnictví…)
V případě zprostředkování registrace doménového jména, kdy v některých případech (závisle na povinně poskytovaných údajích daného registrátora) je vyžadováno rovněž poskytnutí data narození (obvykle pouze u soukromých osob), tento údaj neprodleně po úspěšné registraci odstraňujeme.

Veškeré údaje, které nejsou bezpodmínečně nutné k plnění smlouvy, nebo z důvodu plnění právní povinnosti ihned odstraňujeme. Ty, které potřebujeme držíme pouze po nezbytně nutnou dobu za pomocí různých druhů a úrovní zabezpečení tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití neoprávněnými osobami a subjekty.

Komu vaše údaje předáváme

Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb, jako například registrace doménového jména (povinné údaje, bez kterých nelze dané doménové jméno registrovat), nebo například doručovací adresa pro zasílané objednané výrobky a služby. Další variantou je plnění právní povinnosti, jedná-li se například o kontrolu povinně archivovaných účetních dokladů patřičným státním úřadem (úřady typu finanční správa).

Webhosting

Pokud v rámci námi poskytovaných služeb využíváte webhosting – prostor na kterém jsou uloženy Vaše www stránky a případně i databáze umožňující chod Vašich aplikací, stáváme se zpracovatelem osobních údajů protože data jsou ukládána na serverech imagemakers.cz. imagemakers.cz však nikdy nezasahuje jakkoliv (s výjimkou technických zásahů nutných pro provoz služby), zejména obsahově a technicky do dat, která mají zákazníci imagemakers.cz umístěna na serverech (nebo jiných technických zařízeních obdobné povahy – dále jen „servery”) u imagemakers.cz. Rovněž cíleně (nevyžaduje-li to sama aplikace) neukládáme jakoukoliv citlivou komunikaci mezi www stránkami a zákazníkem (typicky kontaktní formuláře, objednávky prostřednictvím objednávkového systému atp.). Výjimku tvoří zákazníkem požadovaná správa obsahu, kdy vkládáme na stránky zákazníkem dodávaný/vybraný obsah, nebo provádíme jiné, zákazníkem vyžadované úpravy. Ani v tomto případě však neukládáme komunikaci například mezi formuláři a cílem zvoleným zákazníkem (například data zasílaná prostřednictvím formulářů do zákazníkem zvolené emailové schránky). Náš server v tomto případě slouží pouze jako technický prostředek – odesílatel dat. Komunikace mezi zákazníkem, serverem a třetí stranou jsou navíc šifrována SSL certifikáty sha256RSA. Servery jsou fyzicky umístěny v Praze (případně v Brně) vždy v datovém centru firmy Master Internet s.r.o. a jsou v držení sdružení vpsFree.cz z.s., jehož je imagemakers.cz právoplatným členem.

U webhostingu využíváme z důvodu bezpečnosti dat zákazníka zálohování (je vytvořena zrcadlová kopie www stránek a databáze) po dobu maximálně 30 dnů. Tyto zálohy jsou uloženy na serverech využívaných imagemakers.cz v komprimované a šifrované podobě a po uplynutí maximálně 30 dnů jsou nenávratně vymazány.

Vaše nezpochybnitelná práva, která máte:

Právo na kopii osobních dat, které v souvislosti s Vámi zpracováváme
Právo na výmaz (právo být zapomenut) dat, které v souvislosti s Vámi zpracováváme
Právo na opravu dat, které v souvislosti s Vámi zpracováváme
Právo na omezení zpracování dat, které v souvislosti s Vámi zpracováváme
Právo vznést námitku k zpracování dat, které v souvislosti s Vámi zpracováváme
Právo podat stížnost – Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Změny tohoto prohlášení

Pokud budeme upravovat naše prohlášení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze umístěna zde. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto prohlášení. V případě rozsáhlejších změn bude každý zákazník informován jednotlivě na základě zvoleného komunikačního kanálu – obvykle emailem.

Jak nás kontaktovat

V případě komentářů, dotazů ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, při podezření na narušení vašeho soukromí a dalších záležitostech ohledně ochrany námi používaných osobních údajů nám napište e-mail na soukromi@imagemakers.cz. Kontaktovat nás můžete i písemně na adrese:
imagemakers.cz
Jitka Turbáková
Rohozná 277
569 72, Rohozná

Zavazujeme se poskytnout odpověď bez zbytečného odkladu maximálně do jednoho měsíce od podání žádosti. Ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až na 3 měsíce, do jednoho měsíce Vás však budeme informovat, že využíváme prodloužené lhůty, včetně odůvodnění, proč k prodloužení dochází.

Vaše požadavky či stížnosti budou důvěrné. Naším cílem je zajistit, aby byly stížnosti vyřešeny včas a vhodným způsobem. Aby bylo zaručeno dodržení bezpečnosti Vašich dat, můžeme požadovat dodatečné ověření Vaší identity s ohledem na oprávněnost žádosti tak, aby se Vaše osobní údaje nedostaly do nepovolaných rukou.