Podporujeme pedagogy

Vize vzdělávání

Jak na to jdeme

Hledáme cesty jak učit tak, aby výuka dávala smysl všem zapojeným, reflektovala současné problémy a možné cesty k jejich řešení. Naší společnou otázkou je jaké znalosti, dovednosti a postoje potřebujeme pro život ve světě, který je propojený a rychle se mění. V našich kurzech, seminářích a metodikách pracujeme s principy kritického myšlení a globálního rozvojového vzdělávání, uplatňujeme participativní metody a usilujeme o rozvoj dovedností, které vedou k aktivnímu spolupodílení se na řešení lokálních i globálních problémů. Snažíme se rozšiřovat představivost o možných podobách vzdělávání a posilovat naději v lepší svět.

Naše témata

Kritické myšlení

Kritické myšlení a otevřenou mysl vnímáme jako jednu ze zásadních kompetencí globálního občanství.

Náš přístup propojuje program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská zodpovědnost). V kurzech Kritické myšlení a globální témata hledáme cesty, jak smysluplně učit, rozvíjet kritické myšlení, dovednosti potřebné k vedení diskuze a informovanému rozhodování.

Globální vzdělávání

Globální vzdělávání se prolíná naší vzdělávací činností. Vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Vycházíme z předpokladu, že lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání nám pomáhá orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Podstatu globálního vzdělávání jsme shrnuli v Kompetencích globálního občanství.

Formativní hodnocení

Hodnocení považujeme za mocný nástroj pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a změnu vztahů, kterou bychom si přáli vidět zejména ve školním prostředí. Proto se jeho podpoře věnujeme skrze tříletý projekt a také realizací vlastních seminářů.

V čem tkví hlavní principy formativního hodnocení? Podporuje v dalším učení, pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící se zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení.

Nakládání s konflikty

Ke konfliktům přistupujeme jako k přirozené součásti našeho života a příležitosti pro společné a vzájemné učení všech zapojených stran. Zajímají nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální, hledáme spojitosti těchto úrovní, a také příčiny a důsledky destruktivních fázi konfliktů.

Inspirací a východiskem je nám přístup nenásilné komunikace (NVC), koncept a metody restorativní spravedlnosti. Snažíme se tak budovat zdravé a silné vztahy mezi lidmi. Tento přístup ke konfliktům jde často proti zažitým normám a automatickým reakcím, vnímáme jeho obtížné začleňování do vlastního chování a jsme si vědomi nedostatečné podpory ze strany vzdělávacího systému. V reakci na to nabízíme seminář Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot.

Kritická pedagogika

Podstatou kritické pedagogiky je rozkrývat nefunkční mocenské vztahy, které jsou příčinami nerovností a nespravedlností. Proto tato pedagogika začíná demokratizací mocenského nastavení samotného vztahu žáka a učitele. Učitel se tak stává spíše průvodcem učení, který se společně s žáky snaží porozumět problému i sobě. Principy kritické pedagogiky se vztahují k přímé zkušenosti žáků a žaček, která je zdrojem přirozeného zájmu o učení. Kritickou pedagogiku rozvíjíme společně se zapojenými pedagogy v projektu Futuropolis: škola emancipace.

Kurzy a semináře jsme schopni realizovat přímo na míru dle vašich požadavků. Většinu z nich umíme v případě potřeby převést i do online podoby. Řada našich publikací je volně ke stažení nebo si je můžete objednat. Kontaktovat nás můžete na vzdelavani@nazemi.cz.

Kdo se tomu věnuje